תכנית לימודים לתואר דוקטור (.PH.D)

מרכז מלטון מציע תכנית לימודים לתואר דוקטור בחינוך יהודי. בוגרי התכנית תורמים תרומה חשובה לבסיס הידע של התחום, וניתן למצוא אותם בעמדות השפעה אקדמיות וחינוכיות בישראל ובכל רחבי העולם.

סקירה כללית

תכנית הלימודים לתואר דוקטור של האוניברסיטה העברית מעוניינת באופן כללי בכתיבתה של עבודת מחקר (דיסרטציה) בעלת חשיבות שתתרום תפיסות וידע חדשים לתחום מחקר נתון. המנחה והוועדה המייעצת לסטודנט הם שקובעים באילו קורסים משלימים על המועמד להשתתף. דרישות המינימום הן 12 שעות סמסטריאליות (12 "קרדיטים"). עיקר מאמציהם של המועמדים מוקדשים לתכנון המחקר, ביצועו ותיאורו בעבודת המחקר.

תנאי קבלה בסיסיים

הלימודים לתואר דוקטור מיועדים לסטודנטים שסיימו את התואר השני שלהם עם תזה, ואשר ציוניהם על פי ציוני האוניברסיטה העברית או מקביליהם במוסדות אחרים ללימודים גבוהים הם: תזה: 90; ממוצע ציונים: 90. הבקשות נבחנות על ידי ועדת מחקר פנימית של המרכז לפני שהן מוגשות למזכירות האקדמית.
על בוגרי אוניברסיטאות זרות להמציא הוכחה בכתב לכך שהשיגו רמת ציונים מתאימה הן בתזה והן בקורסים השוטפים שלהם. נוסף על כך עליהם להגיש את טופסי המועמדות שלהם לרשות לתלמידי מחקר,  לצורך הערכת התואר (ראו להלן).

בחירת מנחה

לפני ההרשמה, המועמדים ללימודים לתואר דוקטור בחינוך יהודי אמורים למצוא מנחה מבין חברי סגל ההוראה של מרכז מלטון לחינוך יהודי. מציאת המנחה היא באחריות המועמד. הסכמת המנחה לעבוד עם הסטודנט נדרשת טרם ההרשמה. את רשימת חברי הסגל במרכז מלטון ותחומי התמחותם ניתן למצוא בדף הסגל  באתר זה.

מסגרת הזמן

יצירת התשתית התיאורטית של המחקר והכנת תכנית המחקר יארכו עד שנתיים (שלב א'). בסוף שלב א' על הסטודנטים להגיש את הצעת המחקר למנחה ולוועדה המייעצת לצורך אישורה. לאחר מכן מוקצבות שלוש שנים נוספות למחקר עצמו ולכתיבת עבודת המחקר (שלב ב'). אורך התכנית כולה הוא אפוא עד חמש שנים, עם אפשרות לשנה אחת נוספת.

מועמדים בעלי תואר שני מחוג אחר או ממוסד אחר

מועמדים מחוגים אחרים או מאוניברסיטאות אחרות נדרשים בעת ההרשמה (ראו הרשמה להלן) לצרף שני מכתבי המלצה ממרצים אקדמיים המעידים על כך שהמועמד הוא בעל כישורים מספיקים לבצע מחקר לתואר שלישי (דוקטור).  בעלי תואר שני (MA) ותזה (בהצטיינות) משלוחות של אוניברסיטאות זרות בישראל צריכים, לאחר שימצאו מנחה פוטנציאלי, להגיש את מועמדותם לוועדת האוניברסיטה ברשות לתלמידי מחקר, לצורך הערכת התואר שלהם. לרשות לתלמידי מחקר לחצו כאן  (לעברית) או כאן (כללים באנגלית לתלמידי מחקר).

סטודנטים שהשלימו את לימודי התואר השני ללא תזה

סטודנטים שסיימו מסלול ללא מחקר אינם יכולים להירשם ללימודים לתואר דוקטור במרכז מלטון. בנסיבות מיוחדות ניתנת לסטודנטים כאלה אפשרות להירשם כ"סטודנטים מיוחדים" במשרד ללימודי התואר השני בפקולטה למדעי הרוח, ולמצוא מנחה לתזת מאסטר מקבילה. רק לאחר סיום התזה הזאת בציון הנדרש הם יורשו להגיש את מועמדותם ללימודים לתואר דוקטור.

הרשמה

לאחר מציאת מנחה פוטנציאלי על המועמדים להירשם ללימודי תואר דוקטור במרכז מלטון.
את טופס ההרשמה ניתן לקבל אצל גב' אתי גרשון-כהן, טל' 02-5881282, אימייל etige@savion.huji.ac.il . לאחר קבלת אישור ממרכז מלטון מתבקשים המועמדים להירשם כסטודנטים לתואר דוקטור ברשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית, המחלקה למדעים עיוניים, בניין המנהלה, גבעת רם, טל' 02-6584706.

שכר לימוד

סטודנטים לתואר דוקטור צריכים לשלם 40% משכר הלימוד בשנה הראשונה והשנייה ו-10% בכל אחת מן השנים הבאות עד הגשת המחקר.

מלגות

מרכז מלטון מעניק מספר מוגבל של מלגות לסטודנטים מצטיינים לתור דוקטור, וביכולתו להקצות משאבים לסטודנטים שהגישו את הצעת המחקר שלהם (שלב ב'), לצורך כיסוי הוצאות המחקר. מספר המלגות ושיעורן משתנה מדי שנה בהתאם לתנאים תקציביים. על מלגות מחלקתיות מחליטה ועדה פנימית לסטודנטים לתואר דוקטור של מרכז מלטון, בראשות מנהל המרכז.
לפרטים על מלגות שמציע מרכז מלטון, נא לפנות לגב' אתי גרשון כהן, טל' 02-5881282 או etige@savion.huji.ac.il .  בעניין מלגות ממקורות אחרים, הן בתוך האוניברסיטה והן מחוצה לה, נא לפנות לגב' אושרה פנחסי בבית הספר לחינוך, טל' 02-5881192.