תוכנית הכשרה להוראת תרבות ישראל

תכנית הכשרה להוראת תרבות ישראל - לא תינתן השנה

התוכנית כוללת 6 קורסים שנתיים המותאמים לצרכים של "תרבות ישראל", ובנוסף קורס יחודי בעל אופי של שיעור/סדנה שיוקדש לפתוח והתאמת תוכניות לימודים.

התוכנית מאפשרת בחירה בין שני ימי לימודים (או שילוב ביניהם).

יום ב' משעה 8:30 עד שעה 14:00 - 3 קורסים בסמסטר א' (6 נ"ז), 3 קורסים + סדנה בסמסטר ב' (7 נ"ז)

יום ד' משעה 14:30 עד שעה 20:00 - 3 קורסים בסמסטר א' (6 נ"ז),3 קורסים + סדנה בסמסטר ב' (7 נ"ז)

אוכלוסיית היעד תוכל לבחור אחת משתי האופציות (או לשלב ביניהם) באופן שיגדיל את מספר המשתתפים. כמו כן, המשתתפים יוכלו לפצל את לימודיהם לשנתיים. המשתתפים יירשמו לאוניברסיטה במסלול תעודה, וישלמו שכר לימוד מוקטן. הקורסים יקנו קרדיט אקדמי וניתן להשתמש בהם כחלק מתוכנית הלימודים לתואר מוסמך, תוך השלמת שכר הלימוד למקובל בתואר שני. קיימת אפשרות להרשם ישירות ללימודי תואר שני למשתתפים שהם בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה ויעברו את תהליך ההרשמה והקבלה ללימודי מוסמך בחוג לחינוך.

השתתפות בתוכנית תאפשר למשתתפיה להשלים 13 נ"ז מתוך 40 נ"ז לתואר מוסמך בחינוך, במגמה לחינוך יהודי.

 

תוכנית יום ב':    סמסטר א'

63971   8.30 – 10.00  ישראל כמעבדה יהודית ייחודית

מר חיים ארונוביץ  (1.0 ש"ש 2 נקודות)  - בניין חינוך, קומה 5 כתה 540

ממטרות הקורס להסתכל על ישראל כמעבדה חיה לעם היהודי בבניית חברה ריבונית המתמודדת עם כל רבדי ההוויה היהודית בימינו. הסדנה תתמקד במימדי זמן,חברה, ומקום בכדי לבחון את הזהות היהודית-ישראלית המתהווה בישראל ואת אופני עיבודה במערכת החינוך.במהלך הסדנה, המשתתפים יתבקשו לבנות "תיק עבודות" ((portfolio שישקף את אופן התרגום הפרטני של כל מחנך לסביבה החינוכית שבה הוא עובד כמחנך, ולהציג עבודה אחת לכלל הקבוצה.

63908  10:30-12:00  סדנא בנושא זהות וזהות ישראלית

ד"ר צבי בקרמן (1 ש"ש 2 נקודות)  - בניין חינוך, קומה 4 כתה 442

מטרת הסדנה לאפשר מפגש של סטודנטים, בעלי רקע תרבותי/דתי שונה, לדיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות למהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ו/או דמוקרטית.  הדיונים יעסקו בסוגיות בעלות משמעות תרבותית, חברתית.  כגון:  היחס בין דת ומדינה; רב תרבותיות ואינטגרציה בחינוך; יחסי רוב ומיעוט.  הדיונים יתנהלו סביב קריאת מאמרים מרכזיים המעלים סוגיות אלו בהקשרים מקומיים ובין-לאומיים.  בדיונים  יועלו סוגיות פדגוגיות הקשורות למשמעות הדיאלוג בפעולה החינוכית העיקרית.  גם דיונים אלו יתבססו על קריאת חומר תיאורטי העוסק בגישות דיאלוגיות לחינוך.

 

63972  12:30-14:00 ישראל בתרבות ובחינוך היהודי בן זמננו

ד"ר מרק סילברמן (1 ש"ש 2 נקודות) – בניין חינוך, קומה 6 כתה 601

כוונת העל של קורס זה היא כפולת – פנים: לאתר, למפות ולהבין את גישות היסוד בנות זמננו של יהודים בתפוצות ובישראל למשמעויות החשובות ביותר  שמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מייצגת להם עצמם, ליהודים בכלל , לתרבות היהודית ולאומות העולם ולתרבויות שלהן, מצד אחד; ולערוך דיון נורמטיבי בחסרונות וביתרונות או בנקודות התורפה ובנקודות החוזק של גישות אלו  לפי עקרונות או מדידים ערכיים שנגבש אותם יחד, מצד שני.

 


סמסטר ב':

63872  8:30-10:00  היבטים פסיכולוגיים של זהות יהודית

פרופ' גבי הורנצ'יק (1 ש"ש 2 נקודות)  - בניין חינוך, קומה 4 כתה 442

בקורס נבחן גישות פסיכולוגיות-חברתיות וסוציולוגיות להבנת מושג הזהות על היבטיו השונים, בהתייחס לזהות תרבותית/חברתית/אתנית בכלל, ולזהות יהודית בפרט. בין הנושאים שיידונו: זהויות חברתיות; גישות ותאוריות; דימוי עצמי והתפתחות זהות אתנית; זהות יהודית; הגירה וזהות תרבותית; זהות תרבותית וחינוך; זהות יהודית ישראלית; היבטים של זהות והזדהות ומדידתם.

 

63966  10:30– 12:00 הוראת מקצועות היהדות הלכה למעשה: מתוכנית הלימודים להוראה בכיתה

ד"ר אשר שקדי  (1.5 ש"ש 3 נקודות)  - בניין חינוך, קומה 4 כתה 465

הוראת מקצועות היהדות והחינוך לזהות היהודית והניסיון לממש את התוכניות הלימודים בביה"ס מציב בפני המורים את הצורך להתאים את ההוראה לעולמם של התלמידים ולהיות קשוב לסביבות התרבותיות בהם צומחים התלמידים.   הקורס יבחן את הבעייתיות של הוראת המקצועות היהודיים ויברר כיצד ניתן להתאים את תוכניות הלימודים הכלליות להוראה בכיתה.

63933  12.30 – 14.00  א"י במחשבת חז"ל

פרופ' מנחם הירשמן (1 ש"ש  2 נקודות)   - בניין חינוך, קומה 6 כתה 601

הקורס יעסוק במקורות המרכזיים של תפיסת חז"ל את חשיבות ארץ ישראל או שוליותה של ארץ ישראל ותרבות ישראל.  תיעשה השוואה בחשיבות "מולדת" בדתות האזור מסביב לארץ ישראל בתקופת חז"ל.


תוכנית יום ד'   - סמסטר א'

63871  14:30 – 16:00  לוח השנה העברי

ד"ר האווי דיטשר  (1 ש"ש  2 נקודות) – בניין חינוך, קומה 6 כתה 601

הלוח העברי גדוש בערכים, במושגים ובהבנות עמוקות שביכולתן לגשר בין תחומי ידע שונים.  הקורס יסקור יסודות פילוסופיים, היסטוריים וחברתיים המשפיעים על החוויה החינוכית בימינו.  במהלך הקורס נתייחס לטקסטים, טקסים ומנהגים שונים המעצבים את טיב הלוח העברי והשלכותיהם על החוויה החינוכית.

 

63873  16:30-18:00  סוגיות בפילוסופיה של החינוך לתרבות ישראל

ד"ר מיכאל גיליס   (1 ש"ש  2 נקודות)   - בניין חינוך, קומה 5  כתה 542

הקורס יעסוק בשאלות עקרוניות שהמחנך היהודי עומד בפניהן, כגון: נאמנות מול יצירתיות, מחויבות מול פתיחות, פרטיקולאריות יהודית מול אוניברסאליות אנושית, וקביעת קריטריונים לפירושים תקפים של מקורות. סוגיות אלו ואחרות יידונו באמצעות קריאת כתביהם של הוגים ומחנכים יהודיים נודעים.

63805  18:30 – 20:00 חינוך לזהות יהודית באמצעות מקורות יהודיים

ד"ר אשר שקדי  (1 ש"ש  2 נקודות) -  בניין חינוך, קומה 6 כתה 601

הקורס יברר את הבעייתיות הכרוכה בחינוך לזהות יהודית בימינו ואת הקשיים העומדים בפני המורים בתהליך הוראת טקסטים יהודיים. במסגרת הקורס ייבחנו גישות שונות להוראת הטקסט היהודי וזיקתן לזהותם היהודית של התלמיד והמורה. ייבחנו דפוסים שונים של זהות יהודית בקרב התלמידים ותבורר ההשלכה החינוכית המתבקשת מדפוסי זהות אלו לגבי הוראת טקסט יהודי ולחינוך לזהות יהודית.


סמסטר ב'

63984  14:30-16:30   בין אדם למקומו: המשבר הסביבתי והחינוך היהודי

ד"ר אילון שוורץ  (1 ש"ש  2 נקודות) -  בניין חינוך, קומה 4 כתה 465

ככל שמחמיר הנזק הסביבתי, המקומי, האזורי והעולמי, מתגבשת גישה הטוענת שהמשבר הסביבתי הוא, למעשה, בעיקר משבר ערכי-תרבותי.  המשבר הסביבתי לא יבוא לידי פתרון עד שהתרבויות בנות-זמננו לא ישנו את יחסן הבסיסי לעולם הטבעי, הלא אנושי.  החינוך, במהותו, הוא כלי ביקורת ראשוני וקטליזטור לערכים חברתיים.  ככזה, מהווה החינוך גורם מרכזי בגישה ממוקדת-ערכים.  הקורס ייבחן את הביקורת הסביבתית לחינוך ולתרבות בת-זמננו.  לצד הבחינה הגלובלית של הנושא יעסוק הקורס גם בהיבט היהודי – בחינת הדרכים שבהן היהדות והתרבות היהודית הוגדרו הן כחלק מהבעיה הסביבתית, והן כחלק מהפתרון.  השלכותיה של גישה חדשנית זו על החינוך בכלל ועל החינוך היהודי בפרט ייבחנו באופן ביקורתי במהלך הקורס.

 

63926  16:30-18:00 סוגיות ביהדות זמננו: השלכות לחינוך לתרבות ישראל

ד"ר מרק סילברמן (1 ש"ש  2 נקודות)  - בניין חינוך, קומה 5 כתה 558

נדון בקורס  בסוגיות יסוד שקהילות יהודיות והחברה הישראלית בנות זמננו מתמודדות עמן, כגון, היחסים הקיימים והרצויים ביניהן לבין קבוצות לאומיות, אתניות ודתיות זולתן המהוות את שכיניהן הקרובים ו/או הרחוקים; הקשרים והיחסים שהן בונות ומקיימות ביניהן לבין עצמן באמצעות המוסדות השונים שהם יוצרים; דרכי ההתייחסות שלהן לתרבות ולחינוך היהודי ולתרבות והחינוך של זולתן השונה מהם וגם ולתרבות והחינוך הכלל-אנושי; ועוד....

63924  18.00-20.00  סדנא בנושא זהות וזהות ישראלית

ד"ר צבי בקרמן (1 ש"ש  3 נקודות) בניין חינוך, קומה 6 כתה 601

מטרת הסדנה לאפשר מפגש של סטודנטים, בעלי רקע תרבותי/דתי שונה, לדיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות למהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ו/או דמוקרטית.  הדיונים יעסקו בסוגיות בעלות משמעות תרבותית, חברתית.  כגון:  היחס בין דת ומדינה; רב תרבותיות ואינטגרציה בחינוך; יחסי רוב ומיעוט.  הדיונים יתנהלו סביב קריאת מאמרים מרכזיים המעלים סוגיות אלו בהקשרים מקומיים ובין-לאומיים.  בדיונים  יועלו סוגיות פדגוגיות הקשורות למשמעות הדיאלוג בפעולה החינוכית העיקרית.  גם דיונים אלו יתבססו על קריאת חומר תיאורטי העוסק בגישות דיאלוגיות לחינוך.

שנתון האוניברסיטה

חפשו יותר מידע על כל קורס בשנתון האוניברסיטה.