"בין מסע אלונקות למשא ילקוטים" ניתוח תפיסות מנהיגות ומעבר בין ארגוני אצל מנהלי בתי ספר פורשי צבא