המשפחה שלה, המשפחה שלו, עמדות מתבגרות ומתבגרים דתיים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של רמה דתית, משפחת המוצא, והיבטים מעודדים