הרמנויטיקה בהוראה:חקר מקרים בהוראת מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי