'ולפני כבוד ענווה' – עיון באידיאל הענווה כיסוד בשפתם המוסרית של חז"ל